Vögel Ostafrikas

Strauße


Somali Strauß 1,0
(Struthio camelus molybdophanes)

engl.: Somali Ostrich
Suaheli: mbuni somali

Somali Strauß 0,1
(Struthio camelus molybdophanes)

engl.: Somali Ostrich
Suaheli: mbuni somali

Masai Straussenhahn, Masai Mara
Masai Strauß 1,0
(Struthio camelus massaicus)

engl.: Massai Ostrich
Suaheli: mbuni massai

Masai Straussenhenne
Masai Strauß 0,1
(Struthio camelus massaicus )

engl.: Massai Ostrich
Suaheli: mbuni massai

Somali Strauß (Hahn), Tsavo Ost National Park
Somali Strauß Hahn
Masai Strausseneier
Masai Strausseneier
Masai Straussenpaar mit Kücken
Masai Straussenpaar mit Kücken
Masai Straussenküken, Nairobi Naional Park
Masai Straussenküken, Nairobi Naional Park

Massai Strauße, Tsavo Ost